Sanace vlhkého zdiva

Zájmem naší společnosti je přispět k údržbě a obnově našich památek. Námi navrhovaná řešení lze ovšem spolehlivě aplikovat nejen na památkově chráněné budovy, ale rovněž na domy a byty běžných občanů. Proto za pomoci odborníků z řad památkové péče, projektantů a prováděcích firem navrhujeme a pomáháme Vám s realizací při záchraně našeho nemovitého kulturního dědictví.

Naším krédem je vyjít vstříc nejen objektu a uživatelům, ale i zpracovatelům a v neposlední řadě také vyhovět současným požadavkům památkové péče. Proto i všechny materiály určené pro renovace historických budov vycházejí z tradičních českých receptur.  Většina navrhovaných materiálů jsou prověřeny mnoha aplikacemi a stavěny nejen na vápenném základě z tradičních tuzemských surovin.

Vše je podpořeno odborně technickým servisem poskytovaným zdarma na požádání zákazníka.


Příčiny poruch

Při opravách a rekonstrukcích především historických budov se potýkáme téměř pravidelně s vlhkostí a zasolením zdiva těchto objektů. Bohužel tyto poruchy nejsou pouze záležitostí historických budov, ale bohužel čím dál častěji se s nimi setkáváme i u budov nových či zánovních.

Pro vhodný výběr materiálů a metody oprav je nutno zpravidla velmi dobře zhodnotit budoucí užití budovy, historickou hodnotu, a kromě dalšího i příčinu zavlhání. Právě určení příčiny bývá jednou z nejsložitěších podmínek. Doporučujeme proto zvážit vypracování projektu. V tomto ohledu jsme Vám schopni nabídnout naši pomoc a doporučit některou z nezávislých renomovaných projekčních kanceláří zabývajících se právě touto problematikou. Všechny získaná data při průzkumu objektu včetně měření vlhkosti a zasolení zdiva nám umožní rozhodnout se po dohodě s Vámi a případně orgány památkové péče pro některou z nejvhodnějších metod vedoucích k odstranění vlhkosti ze zdiva.


Metody vysoušení zdiva

Pokud je potřeba rozhodovat o metodě zamezení vnikání další vlhkosti do zdiva je, mezi jednotlivými hlavními sanačními metodami, obvykle rozhodující je daný druh zdiva a jejich účinnost. (Je nutno uvažovat i památkové hledisko!)

Mezi nejčastější druhy zdiva patří:

1. Kamenné zdivo

Historické kamenné zdivo bývalo obvykle vystavěno z místních surovin. Proto i vlastnosti tohoto zdiva obvykle odpovídají vlastnostem kamene těženého v okolí. Rozdíl je především ve vlastnostech kamene. Byl-li použitý kámen nasákavý více nebo méně, surový či opracovaný a do jaké formy. To určuje a ovlivňuje nejen podobu a rozsah poškození zdiva, ale i charakter opravy tohoto zdiva.

2. Cihelné zdivo

Cihelné zdivo bývalo obvykle vystavěno z cihel z místních cihelen. Proto i vlastnosti tohoto zdiva obvykle bývají rozdílné podle druhu použité hlíny a rozdílu v pálení. Rozdíl je jednak v nasákavosti, pálení a chemickém složení cihel použitých pro dané zdivo. Vlastnosti cihel pak ovlivňují i samotné poškození zdiva vlivem zavlhnutí a zasolení. Tyto jednotlivé vlastnosti je potřeba samozřejmě zohlednit při návrhu opatření pro odstranění vlhkosti a zasolení.

3. Smíšené zdivo

Smíšené zdivo svým charakterem spojuje vlastnosti jak kamenného tak cihelného zdiva. Neobvyklé není ani spojení všech tří druhů zdiva v jednom objektu vlivem různých přestaveb a dostaveb v minulosti. Takovéto zdivo z hlediska návrhu opatření proti vnikání vlhkosti, je nejkomplikovanější. Slučuje totiž ve svém profilu různé druhy nasákavostí, pevností a homogennosti. Zároveň se střídá část zdiva s průběžnou a velmi nejasnou horizontální spárou. Proto i jednotlivé oblasti zdiva mohou vykazovat rozdílné zasolení a zavlhnutí.

Před vlastním rozhodnutím o druhu opravy je nutno zdivo zhodnotit jak z památkového hlediska, tak z hlediska jeho vlastností. A to především zjištěním druhu kamene, nasákavosti, pevnosti, zavlhnutí a zasolení, požadovaná povrchová úprava, sklon zdiva, lokalizace (les, centrum města apod.). Doporučujeme využít naší konzultace, kde Vám pomůžeme vyhodnotit kvalitu zdiva a doporučíme vhodnou metodu odvlhčení.

Mezi nejčastěji používané metody vedoucí k částečnému či úplnému vysoušení zdiva patří:

1. Podřezání:

Kamenné zdivo - v tomto druhu zdiva problematické, ale ne nemožné, jelikož není vždy jasné, jak je zdivo homogenní. Samotná účinnost v tomto druhu zdiva podle homogennosti a síly zdiva se může pohybovat od 50 – 80%.

Cihelné zdivo - v tomto druhu zdiva vzhledem k vodorovným spárám je velmi vhodné, jelikož zdivo je pravděpodobně homogenní. Pozor - při neodborném provedení může dojít k vážnému statickému poškození zdiva. Samotná účinnost v tomto druhu zdiva podle homogennosti a síly zdiva se může pohybovat od 80 – 95%.

Smíšené zdivo - v tomto druhu zdiva velmi problematické, ale ne nemožné, jelikož není vždy jasné jak je zdivo homogenní. Pozor - při neodborném provedení může dojít k vážnému statickému poškození zdiva. Samotná účinnost v tomto druhu zdiva podle homogennosti a síly zdiva se může pohybovat od 50 – 80%.

2. Injektáž – Chemická clona

Kamenné zdivo - Opět je potřeba vzít v úvahu homogennitu, sílu a provlhčení zdiva, která je, ne vždy známa. Nehrozí tolik statické poškození. Samotná účinnost v tomto druhu zdiva podle homogennosti, síly a provlhčení se může pohybovat od 50 – 70%.

Cihelné zdivo - Velmi vhodná metoda pro použití, jelikož zdivo je obvykle homogenní. Je potřeba vzít v úvahu sílu a provlhčení zdiva, kterou je potřeba určit. Metoda není tolik destruktivní jako podřezání a lze ji dodatečně doplnit či opravit. Samotná účinnost v tomto druhu zdiva se obvykle pohybuje od 70 - 90%.

Smíšené zdivo - Opět je potřeba vzít v úvahu homogennost, sílu a provlhčení zdiva, která ne vždy je známa a stejná. Nehrozí tolik statické poškození. Samotná účinnost v tomto druhu zdiva podle homogennosti, síly a provlhčení se může pohybovat od 50 – 70%.

3. Elektroosmóza

Všechny porézní druhy zdiva - Metoda s nejmenším zásahem do zdiva. Účinnost je velmi odvislá od kvalitního návrhu. Je velmi vhodné se obracet na odborné firmy. Rovněž je odvislá od homogenity a síly zdiva. Její účinnost se pohybuje při kvalitním návrhu a provedení od 70%

4. Vzduchoizolační metody

Jsou vhodné pro všechny druhy zdiva - Tyto metody jsou používány staviteli od nepaměti. Jsou založeny na jednoduchém principu odvětrávání vlhkosti přirozeným prouděním vzduchu. Při větších tloušťkách zdiva jsou spíše vnímány jako doplňkové pro svoji omezenou účinnost. Je potřeba rovněž postupovat obezřetně při jejich návrhu a realizaci s ohledem na možné opačné proudění, kondenzaci či promrzání zdiva v zomních měsících. Jejich účinnost je velmi rozdílná podle kvality návrhu a síly zdiva od 40 - 70% .

5. Úprava podkladu

Příliš drolivý nebo pískující podklad lze před omítáním či po vyspárování zpevnit.

6. Povrchová úprava

V závislosti na požadavku investora a navrženém omítkovém systému případně pouze vyspárované zdivo.

7. Nátěr

Finálnímu výběru barvy je nutno věnovat pozornost. Barva musí být dostatečně prodyšná, aby umožnila odpar zbývající vlhkosti z masy zdiva po sanačním zásahu.